Shopping Cart

POLITYKA PRYWATNOŚCI | PRIVACY POLICY

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług online poprzez Serwis.

Kim jesteśmy?
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest STUDIO DZIEWIARSKIE „DZIANE” z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 101, 90-425 Łódź, NIP 727 266 0381, REGON: 36 72 01 688. Studio jest jednooosobową działalnością gospodarczą prowadzoną przez Martę Stanisławskę.

Jakie dane zbieramy?
Zbieramy wszystkie dane niezbędne do zrealizowania Twojego zamówienia: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Przetwarzamy także Twoje dane dotyczące płatności.

Po co je zbieramy i czy możemy je zbierać?
- dane zbierane są aby zrealizować Twoje zamówienie
- aby wysyłać Ci newsletter (jeśli wyraziłeś na to zgodę)

Partnerzy
Aby ułatwić płatności oraz wysyłkę zakupionych przedmiotów, przekazujemy Twoje dane firmom obsługującym płatności online oraz firmie wysyłkowej.

- systemy płatności online dzięki którym możesz zapłacić za zakupy szybkim przelewem online lub kartą płatniczą (płatności DotPay PayPal Inc.,)
- firmy kurierskie dostarczającym Twoje zamówienia, a także pośrednikom, przez których zamawiamy ich usługi (Apaczka - R2G Polska Sp. z o.o., Poczta Polska S.A., InPost SA, DPD Polska Sp. z o.o.)

Twoje prawa
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz żądać dostępu do swoich danych. Masz prawo:
- wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych lub ograniczyć zakres ich przetwarzania (np. zrezygnować z newslettera)
- mieć dostęp i wgląd do swoich danych
- modyfikować swoje dane
- żądać usunięcia swoich danych (w tym celu napisz do nas e-maila na adres kontakt@jestdziane.pl z prośbą o usunięcie konta)

Dodatkowo możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także żądać przeniesienia danych. Aby to zrobić, wystarczy skontaktować się z nami mailowo: kontakt@jestdziane.pl W każdym momencie przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – GIODO https://www.giodo.gov.pl Tam, gdzie podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w każdej chwili. Aby to zrobić, wystarczy skontaktować się z nami mailowo na adres kontakt@jestdziane.pl Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do momentu jej wycofania.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Studio dziewiarskie “Dziane” działalności gospodarczej, chyba, że skorzystasz wcześniej z przysługującego Ci prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Forma prawna:
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

W razie wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt
email - kontakt@jestdziane.pl
tel. - +48 533 336 981

This Privacy Policy sets out the rules for the processing and protection of personal data provided by Users in connection with their use of online services through the Website.

Who we are?
The administrator of personal data contained on the website is STUDIO DZIEWIARSKIE "DZIANE" with headquarters in Łódź, ul. Piotrkowska 101, 90-425 Łódź, NIP 727 266 0381, REGON: 36 72 01 688. The studio is a sole proprietorship run by Marta Stanisławska.

What data do we collect?
We collect all the data necessary to complete your order: name, surname, address, e-mail address, telephone number. We also process your payment data.

Why do we collect them and can we collect them?
- data is collected to process your order
- to send you a newsletter (if you have agreed to it)

Partners
To facilitate payment and shipping of purchased items, we pass your data to online payment companies and a shipping company.

- online payment systems thanks to which you can pay for purchases with a fast online transfer or a payment card (DotPay PayPal Inc. payments)
- courier companies delivering your orders, as well as intermediaries through whom we order their services (Apaczka - R2G Polska Sp.z o.o., Poczta Polska S.A., InPost SA, DPD Polska Sp.z o.o.)

Your rights
Remember that you can request access to your data at any time. You have the right to:
- withdraw consent to the processing of your data or limit the scope of their processing (e.g. unsubscribe from the newsletter)
- have access to and access to your data
- modify your data
- request deleting your data (you want to delete you account please contact us at kontakt@jestdziane.pl with request to delete your account and erease you data)

In addition, you can object to the processing and request the transfer of data. To do this, simply contact us by e-mail: kontakt@jestdziane.pl You have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority - GIODO https://www.giodo.gov.pl at any time. Where the basis of processing is your consent, you can withdraw it at any time. To do this, simply contact us by e-mail at kontakt@jestdziane.pl. Remember, however, that this does not affect the lawfulness of the processing carried out until it is withdrawn.


How long do we store your data?
Your personal data will be stored for the duration of the "Dziane" business of knitting studio, unless you exercise your right to withdraw your consent to the processing of your personal data.


Legal form:
Personal Data is processed on the basis of the consent expressed by the User and in cases where the law authorizes the Administrator to process personal data on the basis of the law or for the purpose of implementing a contract concluded between the parties. The Seller processes the Customer's personal data pursuant to art. 6 clause 1 lit. b Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 94/46 / EC (hereinafter "GDPR") - i.e. the processing of the Customer's personal data is necessary to perform the contract to which the Customer is a party - respectively, a contract for the provision of electronic services and / or a sales contract.


​If you have any doubts or questions, please contact us
email - kontakt@jestdziane.pl
tel. - +48 533 336 981

Polityka prywatności sklepu www.jestdziane.pl

​ 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług online poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest STUDIO DZIEWIARSKIE „DZIANE” z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 101, 90-425 Łódź, NIP 727 266 0381, REGON: 36 72 01 688.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta, c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta, d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym" e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta, f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych (strona z płatnościami online PayPal). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis jestdziane.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.