Shopping Cart

REGULAMIN | REGULATIONS

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JEST DZIANE

DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

§ 1

1. Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:

(a) Sklep Internetowy – system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny www.jestdziane.pl i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet i za pośrednictwem którego świadczy Usługi elektroniczne;

(b) Sprzedawca – Martę Stanisławską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą STUDIO DZIEWIARSKIE „DZIANE” MARTA STANISŁAWSKA;

(c) Klient – każdy podmiot, który korzysta ze  Sklepu Internetowego, w tym w celu zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

(d) Konto – Usługę elektroniczną, polegającą na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Sklepu Internetowego polegających na określeniu informacji indywidualizujących Klienta i pozwalających na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Klienta; 

(a) Konfigurator – Usługę elektroniczną polegającą na udostępnieniu w Sklepie Internetowym narzędzia służącego do określania zindywidualizowanych cech Towaru, w celu zamówienia Towaru specyfikacji Klienta;

(e) Konsument – Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

(f) Towary – ogół rzeczy sprzedawanych przez Sprzedawcę z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, w tym na indywidualne zamówienie;

(g) Dostawca Usługi Płatniczej – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub inny sposób stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony w Sklepie Internetowym; 

(h) Paypal – system płatności Internetowych polegający na świadczeniu usług płatniczych, m.in. w oparciu o wydawanie i wykup pieniądza elektronicznego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449;

(i) Regulamin – niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, zamieszczony pod adresem domeny www.jestdziane.pl;

(j) Usługa elektroniczna – określoną w regulaminie usługę stanowiącą wskazaną  funkcjonalność Sklepu Internetowego i stanowiącą świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa rodzaje i zakres Usług elektronicznych;

(k) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.);

(l) Ustawa o prawa konsumenta – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);

(m) Kodeks Cywilny – ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę zgodnie z Regulaminem i właściwymi dla Sklepu Internetowego i działalności Sprzedawcy w sieci Internet przepisami prawa. Sklep Internetowy jest przeznaczony, co do zasady, dla Konsumentów i do nich skierowany.

2. Regulamin określa:

(a) zasady funkcjonowania i korzystania ze  Sklepu Internetowego, w tym zasady zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady składania zamówień na Towary i zasady realizacji zamówień na Towary;

(b) prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta dotyczące czynności, o których mowa w punkcie (a) powyżej;

(c) rodzaj i zakres Usług elektronicznych;

(d) warunki świadczenia Usług elektronicznych;

(e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych;

(f) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług świadczonych elektronicznych.

 

§ 3

1. Dane Sprzedawcy są następujące:

(a) firma: STUDIO DZIEWIARSKIE „DZIANE” MARTA STANISŁAWSKA

(b) siedziba i adres: ul. Piotrkowska 101, 90-425 Łódź

(c) NIP: 727 266 0381

(d) REGON: 36 72 01 688

(e) Tel: +48 533 336 981

(f) e-mail: kontakt@jestdziane.pl

(g) adresy stron internetowych: www.jestdziane.pl

 

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY W SKLEPIE INTERNETOWYM

§ 4

1. Sklep Internetowy służy do zawierania umów sprzedaży Towarów między Klientem a Sprzedawcą.

2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zawierane są pomiędzy Klientami a Sprzedawcą umowy o opisane w Regulaminie Usługi elektroniczne.

3. Na procedurę zawarcia umowy dotyczącej Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego składają się opisane w ust. 5  czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Klienta oraz opisane w ust. 7 czynności techniczne związane z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Procedura zawierania umów o Usługi elektroniczne uregulowana jest w § 8 Regulaminu.

4. W celu pełnego korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, tj. korzystania z jego wszelkich dostępnych funkcjonalności, konieczne jest: 

(a) założenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego przez Klienta Konta poprzez rejestrację Klienta;

(b) zalogowanie się do Konta z wykorzystaniem loginu i hasła. 

5. W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne są następujące czynności: 

(a) posłużenie się formularzem zamówienia z wykorzystaniem Konta (po zalogowaniu);

(b) wybór zamawianego Towaru;

(c) wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;

(d) wybór jednej z dostępnych metod wydania Towaru (dostawy);

(e) wypełnienie Formularza zamówienia w pozostałym zakresie;

(f) dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust 7, obowiązkiem płatności.

6. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

7. Po otrzymaniu zamówienia Klienta zgodnie z ust. 6 Sprzedawca niezwłocznie przesyła na adres mailowy Klienta podany w Koncie Klienta lub Formularzu zamówienia wiadomość w przedmiocie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Wiadomość ta może być poprzedzona wiadomością potwierdzającą złożenie zamówienia przez Klienta. 

8. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty. 

9. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie Internetowym w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto i formularz zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy. 

10. Korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Koncie, formularzu zamówienia lub formularzu rejestracyjnym oraz wykrywanie błędów 

w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji – przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.).

 

PŁATNOŚCI 

§ 5

1. Płatności Klientów za Towary zakupione w Sklepie Internetowym mogą się odbywać: przelewami tradycyjnymi, płatnościami online udostępnionymi w Sklepie oferowanymi przez Dostawcę Usługi Płatniczej (PayU) lub za pośrednictwem PayPal.

2. Określone w Sklepie Internetowym ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich, funtach, euro lub dolarach obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towaru (dostawy). 

3. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Sklepie Internetowym, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary.

4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

DOSTAWY

§ 6

1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym wydawane są (wysyłane): 

(a) za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej;

(b) za pośrednictwem poczty;

(c) poprzez paczkomaty;

(d) poprzez odbiór osobisty.

2. Sprzedawca zapewnia możliwość wysyłki Towarów poza terytorium RP, za pośrednictwem kuriera, przy czym informacje w tym zakresie dostępne są Sklepie Internetowym. Wysyłka za granicę może być związana z ograniczeniem sposobów zapłaty przy czym informacje w tym zakresie również dostępne są Sklepie Internetowym.

3. Terminy realizacji zamówień (tj. przekazania do wysyłki lub gotowości do odbioru osobistego) wynoszą:

(a) do 2 dni roboczych w przypadku Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym;

(b) do 20 dni roboczych w przypadku Towarów na zamówienie, tj. zamówionych z wykorzystaniem Konfiguratora przy czym powyższe terminy liczone są od dnia wpływu należności za zamówienie.

 

OBOWIĄZKI KLIENTÓW

§ 7

1. Wszelkie informacje podawane przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w formularzu zamówienia, formularzu rejestracyjnym i Koncie, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy w Sklepie Internetowym powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi elektronicznej, o której mowa w § 8 Regulaminu treści o charakterze bezprawnym.

 

USŁUGA ELEKTRONICZNA

§ 8

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy Usługi elektroniczne. Usługi elektroniczne są nieodpłatne.

2. Usługi elektroniczne, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym umożliwiających zawarcie ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej Towarów, a w szczególności polegają na:

(a) udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Sprzedawcy i Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania;

(b) umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Formularza zamówienia;

(c) umożliwieniu Klientowi zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej Towarów, w tym umożliwieniu uzgodnienia warunków umowy, ustalenia ceny i kosztów wysyłki;

(d) prezentacji Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego i ich wyszukaniu;

3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca świadczy, w szczególności następujące Usługi elektroniczne:

(a) Konto i Formularz zamówienia;

(b) udostępnienie treści, w tym prezentacja Towarów, udostępnienie formularzy: reklamacyjnego i odstąpienia od umowy;

(c) Konfigurator.

4. Do zawarcia umowy o Konto dochodzi przez założenie Konta w ramach procedury rejestracji Klienta. Do zawarcia umowy o inne Usługi elektroniczne dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej Usługi elektronicznej tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. 

5. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi elektronicznej. Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej Usługi elektronicznej dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. W takim przypadku umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Rozwiązanie umowy o Konto następuje poprzez wysłanie przez Klienta wiadomości e-mail na adres: kontakt@jestdziane.pl z prośbą o usunięcie konta.

7. W celu prawidłowego korzystania z Usług elektronicznych Klient powinien dysponować:

(a) połączeniem z siecią Internet;

(b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.

8. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w § 3 Regulaminu.

9. Reklamacje, o których mowa w ust. 8 są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Sprzedawca poinformuje Klienta o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Klienta.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 9

1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

(a) dotyczącej Towarów;

(b) dotyczącej Usługi elektronicznej.

2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik do Regulaminu.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

(a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

(b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. Konsument odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Towaru) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (Towaru).

 

REKLAMACJE 

§ 10

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy (Towaru) bez wad.

2. Klientowi przysługują prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, o których mowa w § 3 Regulaminu.

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis zamówienia, przyczyna reklamacji. Można posłużyć się formularzem reklamacji lecz nie jest to obowiązkowe.

5. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust. 3-4 Regulaminu jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.

6. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy, o którym mowa w § 3 Regulaminu. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Niniejszy ustęp dotyczy również zwrotu Towaru w razie odstąpienia od umowy i wymiany Towaru na wolny od wad.

7. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona stosownie do art. 558. § 1 Kodeksu Cywilnego.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

§ 11

1. Dostęp i korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Sklepu Internetowego na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Sklep Internetowy i czynności związane z zawieraniem umów w Sklepie Internetowym są dostępne w języku polskim. 

2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem www.jestdziane.pl przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umowy o Usługę elektroniczną.

4. Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

(a) mediacji, w tym, w przypadku Konsumenta, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;

(b) sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Konsumenta, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;

(c) w przypadku Konsumenta, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

(d) w przypadku Konsumenta do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/

5. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zamówień na Towary złożonych po jego udostępnieniu, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem jak również do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Klient rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem. W odniesieniu do usług o charakterze ciągłym, to jest usługi Konto, w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tej usługi, zmiany Regulaminu wiążą Klienta jeśli nie dokona rozwiązania umowy o Konto poprzez usunięcie Konta w terminie 7 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.

6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy dotyczącej Towarów oraz dotyczącej Usług elektronicznych w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym:

– weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;

– w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy – weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

– w przypadku usług – zawarli Państwo umowę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Martę Stanisławską, STUDIO DZIEWIARSKIE „DZIANE” MARTA STANISŁAWSKA, ul. Piotrkowska 101, 90-425 Łódź, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.